HỌC THẾ NÀO?

Chúng ta học bằng việc tạo ra các kết nối. Ở góc độ Sinh học, đó là các kết nối giữa các tế bào thần kinh, các kết nối được đẩy mạnh mỗi khi chúng ta ghi nhận một kinh nghiệm mới. Ở góc độ tinh thần, đó là các kết nối giữa các khái niệm, khi chúng ta liên […]

Read more