“Ta thiếu sự trầm lắng được đúc nên bởi nhiệt thành…”

Đại sư phụ – 1928 – 6/5/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *